Lokalna Hrvatska

Pridružite svoj mail listi dnevnih primatelja besplatnih vijesti realne, a ne reality Hrvatske

GDPR PRIVOLA

Klikom na checkbox "GDPR PRIVOLA" u skladu sa europskim GDPR uredbama i pratećim zakonima RH, dobrovoljno dajem pristanak Udruzi Lokalna Hrvatska da na navedeni mail dostavlja newsletter i druge obavijesti Lokalne Hrvatske u svrhu širenja lokalnih vijesti, o lokalnoj samoupravi ili temama uz lokalnu samoupravu, te radu samog servisa i Udruge. GDPR izjava o privatnosti se nalazi na http://lokalnahrvatska.hr/gdpr
  • Lokalna Hrvatska čuva mailove u sustavu Mailchimp i backup tablici na internom serveru te ih ne dijeli ni sa kime.
  • U svakom trenutku ste slobodni promijeniti mišljenje i povući privolu klikom na ODJAVA/UNSUBSCRIBE na dnu svakoga maila koji primite
  • Sustavom Mailchimpa odjavljena se adresa može reaktivirati samo ponovnom prijavom sa iste, primanjem maila provjere/potvrde na datu adresu i klikom na GDPR privolu.
  • Svoje pravo na pristup, ispravak, zaborav, ograničenje, prigovor i informiranost, možete izvršiti kroz Mailchimp ili podnijeti osobno u Udruzi Lokalna Hrvatska, poštom na adresu Plinarska 2/II, 21000 Split ili elektroničkom poštom na adresu zastitapodataka@lokalnahrvatska.hr . Dodatne informacije na +385 72 385 385.
* neophodan unos
Bez potvrde privole ne smijemo Vam slati mail.
Email Marketing Powered by Mailchimp